Boonyai Express of จรรยาบรรณนักธุรกิจ

จรรยาบรรณนักธุรกิจของ บริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทที่มีเจตนารมณ์ในการทำธุรกิจโดยมุ่งเน้นความถูกต้องเป็นสำคัญ เพราะเราเชื่อว่า “ความถูกต้องจะนำมาซึ่ง ความสำเร็จ สมบูรณ์ สง่างาม”  ดังนั้นทุกๆคนจำเป็นต้องสร้างและรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนอยู่บนรากฐานแห่งความสำเร็จที่มั่นคง ดังนี้

1. ปฏิบัติตนตามกฎทองของชีวิตที่ว่า จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ต้องปฏิบัติตนทั้งด้านการคิด การพูด และการกระทำที่ส่งเสริมพลังบวกต่อความสำเร็จ และให้เกียรติผู้อื่นและมีความเคารพซึ่งกันและกัน
2. ผู้ที่คุณให้การสปอนเซอร์ได้ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะเงื่อนไขการสมัครเป็นนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่หากยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองทุกครั้ง
3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจ่ายผลตอบแทนตามที่เป็นจริง ถูกต้อง และเชื่อถือได้
4. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามวิธีการที่ได้รับการรับรองจาก บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส อย่างถูกต้องเป็นจริงและการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเองจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุด
5. ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้า นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ต้องให้การดูแล แนะนำ ช่วยเหลือ ลูกค้า และ/หรือ ผู้มุ่งหวังทางธุรกิจ ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามสมควรแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
6. ต้องไม่ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนดไว้ การขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนดไว้ จะส่งผลเสียต่อนักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส และบริษัทฯ ถือว่าการเอารัดเอาเปรียบนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส คนอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส โดยส่วนรวมอีกด้วย

7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ต้องเคารพต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแต่ละสายงาน ดังนั้น จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือผู้อื่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในการชักชวนให้บุคคลอื่นเปลี่ยนสายงาน หรือชักชวนให้ลาออกเพื่อมาสมัครใหม่กับตนเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม8. ต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความสำเร็จของนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส มาจากจำนวนคนและคุณภาพของคนในองค์กร ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ เกิดจากการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบของตัวคุณเป็นจุดเริ่มต้น รับผิดชอบตั้งแต่การทำตัวคุณให้เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้พัฒนาตนเอง การมีแนวคิดที่ถูกต้องและการลงมือกระทำในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลงานการสนับสนุนคนที่คุณชักชวนเข้ามาอย่างพอเหมาะที่จะทำให้เขาคิดและทำเหมือนคุณ
9. ต้องไม่กักตุนหรือบังคับให้ผู้อื่นกักตุนสินค้า คุณและคนในองค์กร ควรมีสินค้าไว้เพื่อบริโภคเอง จำหน่ายแก่ลูกค้าและมีไว้สำหรับการเป็นตัวอย่างในการขยายตลาดเท่านั้น
10. ต้องไม่อาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ของ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส โดยอาศัยเครือข่ายของนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส เป็นการกระทำที่ผิดกฎจรรยาบรรณ เพราะการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสับสนและความยุ่งยาก อีกทั้งไม่มีเหตุผลต่อนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส คนอื่นๆ
11. ต้องไม่สร้างความกดดันในการขาย นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ต้องเคารพต่อสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้วิธีสร้างความกดดันในการขาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส องค์กรนักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส และบริษัท
12. ต้องไม่ละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าและชื่อเรียกทางการค้าของ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท จึงสามารถใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ในการผลิตสื่อและอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจอื่นๆ
13. ต้องไม่นำเสนอธุรกิจทาง Online หรือ Off Line ในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ต้องไม่นำเสนอโอกาสทางธุรกิจในสื่อทาง Online หรือ Offline ในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงจนผู้มุ่งหวังเข้าใจผิดเพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ทั้งของนักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส และบริษัทโดยรวม
14. เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้คุณได้รับการยอมรับแล้ว ยังทำให้คุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงตัวคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกัน


การกระทำของนักธุรกิจของบริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่นำไปสู่มาตรการลงโทษ

1. นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
2. นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
3. นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส กระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายในการประกอบกิจการ


4. นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส กระทำการโดยทางตรง หรือทางอ้อม ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในแนวทางการสร้างธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ทำให้บริษัท ฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการ หรือทำความเสียหายแก่องค์กรนักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส โดยรวม
5. นักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส แจ้งหรือแสดงข้อมลู เกี่ยวกับตัวนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส หรือข้อมลูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอม เพื่อประโยชน์เกี่ยวด้วยการสมัคร การสปอนเซอร์ หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัทฯ และองค์กรนักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรสโดยรวม


มาตรการลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณนักธุรกิจของบริษัท บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส จำกัด

1. มาตรการลงโทษขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำความผิด เช่น การตักเตือนด้วยวาจา, การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร, การระงับการจ่ายผลตอบแทนจากรายได้ในระยะหนึ่ง และการเพิกถอนจากสภาพนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส2. หากมีหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจน และมีความรุนแรงที่จะส่งผลในมุมกว้างหรือสร้างความเดือดร้อนต่อ ผ้คูนจำนวนมาก หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ บริษัทฯ ก็จะระงับ Password และการทำธุรกรรมของนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ที่กระทำการ และรวมทั้งองค์กรธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ที่ร่วมขบวนการตามแต่ขอบเขตและความรุนแรงของการกระทำผิดทันทีจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ


การเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส

การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับการเป็นนักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากบริษัทฯ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรสที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นหนังสือเพิกถอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจ บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรสได้ทันที เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้

1. นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัคร

2. นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส รบกวนและสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับ องค์กรนักธุรกิจ
บุญใหญ่ เอ็กซ์เพรสทั้ง ในสายงานของตน และสายงานคนอื่น

3. นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรส ให้ร้ายหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้ความเสียหายต่อองค์กรและบริษัทฯ อย่างไม่สามารถแก้ไขได้
4. นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรสแสดงข้อมูล เกี่ยวกบั บริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หรือแผนธุรกิจ โดย
บิดเบือนอย่างร้ายแรง และไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น

5. นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรสฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้น
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้น

6. นักธุรกิจบุญใหญ่ เอ็กซ์เพรสฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติ เกินกว่า 1 ครั้ง หรือกระทำการผิดซ้ำคำเตือน